Hệ Liên Kết

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2019 - 2020
CHƯƠNG TRÌNH HỌC LIÊN KẾT 
1. BIỂU PHÍ 
                                                                                                                                            Đơn vị tính: VNĐ
1.1 PHÍ NHẬP HỌC: 1.000.000vnđ 
- Phí đóng một lần duy nhất và không hoàn lại
- Phí nhập học một lần duy nhất để giữ chỗ cho học sinh tại trường.
- Chỉ khi Phụ huynh hoàn tất việc đóng Phí nhập học, Học sinh mới chính thức được chấp nhận vào trường.

1.2 PHÍ TUYỂN SINH2.000.000vnđ
- Phí tuyển sinh là chi phí hành chính đối với Hồ sơ nhập học và không hoàn lại.

1.3  PHÍ THƯỜNG NIÊN: 4.000.000vnđ.
- Phí thường niên đóng vào đầu Năm học.
- Phí bao gồm chi phí hỗ trợ cơ sở vật chất, giáo cụ, đồng phục, đồ dùng cá nhân, thăm quan, dã ngoại ngoài trời.
 
Biểu phí
Học kì I (15 tuần)
(19/08 – 30/11/2019)
Học kì II (15 tuần)
(01/12 – 14/03/2020)
Học kì III (11 tuần)
(15/03 – 31/05/2020)
Học hè (10 tuần)
(08/06 – 08/08/2020)
21.875.000vnđ 21.875.000vnđ 15.625.000vnđ 12.500.000vnđ
42.943.000vnđ (đã giảm 2%) 27.562.000vnđ (đã giảm 2%)
57.593.000vnđ (đã giảm 3%)  
69.000.000vnđ (đã giảm 4%)
Lưu ý: 
- Học phí được tính với tất cả những ngày nghỉ lễ, nghỉ do thiên tai, bệnh dịch hay thời tiết  theo quy đinh của nhà nước và một tuần nghỉ hè theo quy định của nhà trường
- Học phí đã bao gồm phí ăn và toàn bô chi phí học tập và thăm quan dã ngoại

Hệ Song Ngữ

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2019 - 2020
CHƯƠNG TRÌNH HỌC SONG NGỮ
1. BIỂU PHÍ 
                                                                                                                                            Đơn vị tính: VNĐ
1.1 PHÍ NHẬP HỌC: 1.000.000vnđ 
- Phí đóng một lần duy nhất và không hoàn lại
- Phí nhập học một lần duy nhất để giữ chỗ cho học sinh tại trường.
- Chỉ khi Phụ huynh hoàn tất việc đóng Phí nhập học, Học sinh mới chính thức được chấp nhận vào trường.

1.2 PHÍ TUYỂN SINH3.000.000vnđ
- Phí tuyển sinh là chi phí hành chính đối với Hồ sơ nhập học và không hoàn lại.

1.3  PHÍ THƯỜNG NIÊN: 5.000.000vnđ.
- Phí thường niên đóng vào đầu Năm học.
- Phí bao gồm chi phí hỗ trợ cơ sở vật chất, giáo cụ, đồng phục, đồ dùng cá nhân, thăm quan, dã ngoại ngoài trời.
 
Biểu phí dành cho nhóm nhà trẻ (Leo, Aries 1 và Aries 2)

 
Học kì I (15 tuần)
(19/08 – 30/11/2019)
Học kì II (15 tuần)
(01/12 – 14/03/2020)
Học kì III (11 tuần)
(15/03 – 31/05/2020)
Học hè (9 tuần)
(08/06 – 08/08/2020)
33.250.000vnđ 33.250.000vnđ 23.750.000vnđ 20.000.000vnđ
65.170.000vnđ (đã giảm 2%) 42.875.000vđ (đã giảm 2%)
85.500.000vnđ (đã giảm 5%)  
102.530.000vnđ (đã giảm 7%)
Lưu ý: 
- Học phí được tính với tất cả những ngày nghỉ lễ, nghỉ do thiên tai, bệnh dịch hay thời tiết  theo quy đinh của nhà nước và một tuần nghỉ hè theo quy định của nhà trường
- Học phí đã bao gồm phí ăn và toàn bô chi phí học tập và thăm quan dã ngoại
 
Biểu phí dành cho nhóm mẫu giáo (LynxLyra và Phoenix)
Học kì I (15 tuần)
(19/08 – 30/11/2019)
Học kì II (15 tuần)
(01/12 – 14/03/2020)
Học kì III (11 tuần)
(15/03 – 31/05/2020)
Học hè (10 tuần)
(08/06 – 08/08/2020)
34.650.000vnđ 34.650.000vnđ 24.750.000vnđ 20.000.000vnđ
67.910.000vnđ (đã giảm 2%) 43.860.000vnđ (đã giảm 2%)
89.000.000.000vnđ (đã giảm 5%)  
106.070.000vnđ (đã giảm 7%)
Lưu ý: 
- Học phí được tính với tất cả những ngày nghỉ lễ, nghỉ do thiên tai, bệnh dịch hay thời tiết  theo quy đinh của nhà nước và một tuần nghỉ hè theo quy định của nhà trường
- Học phí đã bao gồm phí ăn và toàn bô chi phí học tập và thăm quan dã ngoại

Hệ Quốc Tế

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2019 - 2020
CHƯƠNG TRÌNH HỌC QUỐC TẾ
1. BIỂU PHÍ
                                                                                                                                            Đơn vị tính: VNĐ
1.1 PHÍ NHẬP HỌC: 1.000.000 vnđ
- Phí đóng một lần duy nhất và không hoàn lại
- Phí nhập học một lần duy nhất để giữ chỗ cho học sinh tại trường.
- Chỉ khi Phụ huynh hoàn tất việc đóng Phí nhập học, Học sinh mới chính thức được chấp nhận vào trường.
 
1.2 PHÍ TUYỂN SINH: 5.000.000 vnđ
- Phí tuyển sinh là chi phí hành chính đối với Hồ sơ nhập học và không hoàn lại.
 
1.3  PHÍ THƯỜNG NIÊN: 5.000.000 vnđ.
- Phí thường niên đóng vào đầu năm học.
- Phí bao gồm chi phí hỗ trợ cơ sở vật chất, giáo cụ, đồng phục, đồ dùng cá nhân, thăm quan, dã ngoại ngoài trời.
 
Biểu phí dành cho nhóm nhà trẻ (Leo, Aries 1 và Aries 2)

Học kì I (15 tuần)
(19/08 - 30/11/2019)
Học kì II (15 tuần)
(01/12 - 14/03/2020)
Học kì III (11 tuần)
(15/03 - 31/05/2020)
Học hè (9 tuần)
(08/06 - 08/08/2020)
53.025.000vnđ 53.025.000vnđ 37.875.000vnđ 20.000.000vnđ
103.929.000vnđ (đã giảm 2%) 56.717.000vnđ (đã giảm 2%)
132.400.000vnđ (đã giảm 8%)  
147.500.000vnđ (đã giảm 10%)
Lưu ý:
- Học phí được tính với tất cả những ngày nghỉ lễ, nghỉ do thiên tai, bệnh dịch hay thời tiết theo quy đinh của nhà nước và một tuần nghỉ hè theo quy định của nhà trường
- Học phí đã bao gồm phí ăn và toàn bô chi phí học tập và thăm quan dã ngoại
 
Biểu phí dành cho nhóm mẫu giáo (Lynx, Lyra và Phoenix)

 
Học kì I (15 tuần)
(19/08 – 30/11/2019)
Học kì II (15 tuần)
(01/12 – 14/03/2020)
Học kì III (11 tuần)
(15/03 – 31/05/2020)
Học hè (10 tuần)
(08/06 – 08/08/2020)
55.125.000vnđ 55.125.000vnđ 38.750.000vnđ 20.000.000vnđ
108.045.000vnđ (đã giảm 2%) 57.575.000vđ (đã giảm 2%)
137.080.000 vnđ (đã giảm 8%)  
152.100.000vnđ (đã giảm 10%)
Lưu ý:
- Học phí được tính với tất cả những ngày nghỉ lễ, nghỉ do thiên tai, bệnh dịch hay thời tiết  theo quy đinh của nhà nước và một tuần nghỉ hè theo quy định của nhà trường
- Học phí đã bao gồm phí ăn và toàn bô chi phí học tập và thăm quan dã ngoại
dangky hotline